خدا که بخواهد ، می‌شود سماور را سندان فرض کرد و قوری را پتک آهنگری.

خدا که بخواهد آبدارچی که هميشه با دستمال چرکی در دست و سينی چای در

راهروها می‌رود و می‌آيد، می‌شود کاوه آهنگر  منتها بايد خدا بخواهد و ديد مردم آهنگر

جماعت را بيشتر می‌پسندند يا آبدارچی را .

توضيح : قرار نيست کسی بفهمد چه می‌خواهم بگويم راستش خودم هم دقيقاً نميدونم چی می‌خوام بگم.

/ 1 نظر / 8 بازدید